Samyukta Hasta

Shlokam:

“Anjalishcha Kapothashcha Karkata Swasthikasthatha
Dolahastha Pushpaputaha Utsangah Shivalingakaha
Katakavardhanashchaiva Kartari Swasthikasthathaa
Shakatam Shanka Chakrecha Samputa Paasha kilakaha
Matsya Kurma Varaahashcha Garudo Nagabandhakaha
Khatwaa Berunda Ithyethe Sankhyaatha Samyukta Karaaha ”

Meaning:

 1. Anjali
 2. Kapota
 3. Karkata
 4. Swastika
 5. Dola
 6. Pushpaputa
 7. Utsanga
 8. Shivalinga
 9. Katkavardhana
 10. Kartariswastika
 11. Shakata
 12. Shankh
 13. Chakra
 14. Samputa
 15. Pasha
 16. Kilaka
 17. Matsya
 18. Kurma
 19. Varaha
 20. Garuda
 21. Nagabandha
 22. Khatwa
 23. Bherunda

These are the 23 types of Samyukta Hasta as Mentioned in the Abhinaya Darpanam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s